Utdanningen

Grunnprinsipper

Grunnsteinen i UWCs utdanningsmodell er bevisst mangold. Vi tror at elevene vil lære mer i et miljø der de møter og samhandler med mennesker med ulik bakgrunn, samtidig som de følger en globalt annerkjent læreplan.

UWC skal vise elevene at det er mulig å gjøre en forskjell ved å ta modige valg, være gode rollemodeller og arbeide til det beste for fellesskapet. Vi arbeider for at elevene skal utvikle seg intellektuelt, moralsk, emosjonelt, sosialt og fysisk.

Vi følger syv grunnprinsipp for å gi elever en helhetlig utdannelse. Prinsippene følger målet vårt om å arbeide for fred, bærekraft og en rettferdig verden:

 1. Utdannelsen skal skje i et mangfoldig fellesskap. Elevene skal velges ut fra regioner og samfunnsgrupper.
 2. En god utdannelse krever mellomkulturell forståelse og at elevene utvikler en ekte forståelse av andre ved å dele livserfaringer og å leve sammen. Det er viktig at elevene får mulighet til å snakke om og engasjere seg i viktige globale saker for å oppnå fred.
 3. Det er viktig at elevene utvikler en sunn livsstil og får muligheten til å trene.
 4. Det er viktig at alle i skolesamfunnet er aktive og bidrar.
 5. Elevene skal bidra til å arbeide for bærekraft på individ- og samfunnsnivå.
 6. Elevene må få mulighet til å ta personlig initiativ, utvikle selvdisiplin og ansvarsfølelse, og å håndtere risiko og ta utfordringer. Skolene skal bidra til at dette skjer innenfor trygge rammer.
 7. Alle elever har ulike talenter og utfordringer. Skolene skal hjelpe alle elevene med å utvikle sine ferdigheter på best mulig måte.

Alle skolene deler UWCs formål og verdier, men de drives ulikt og har ulike lokale og regionale identiteter.

International Baccalaureate

Alle UWC-skolene tilbyr undervisning i International Baccalaureate (IB) Diploma Programme. IB er en anerkjent 2-årig videregående utdanning som gir generell studiekompetanse, med et oppnådd IB-diplom kan du komme inn på universiteter og høyskoler over hele verden. 

IB Diploma Programme består av ulike deler:

Den akademiske delen er bygget opp slik at du selv velger seks fag:

 1. Morsmål (alle UWC-elever tatt opp gjennom UWC Norge må ta norsk på morsmålnivå (A))
 2. Andrespråk (et ekstra språk på A-, B- eller ab initio-nivå)
 3. Matematikk
 4. Samfunnsfag
 5. Naturfag
 6. Estetiske fag eller et valgfag (et ekstra språk-, natur-, eller samfunnsfag eller ekstra matte)

Innenfor hvert av disse fagområdene finnes det flere fag å velge i, men fagtilbudet varierer fra skole til skole. Av de seks fagene velger man tre man vil fordype seg i. Disse kalles higher level. De tre resterende fagene tar man på standard level. Vi anbefaler å lese mer om fagtilbudet på de ulike UWC-skolenes nettsider.

Du kan lese mer om IB og generell studiekompetanse på nettsidene til Samordna opptak.

Støtte til elevene

UWC støtter opp rundt elevenes velferd og utvikling, både som individer og som elevsamfunn. Vi samler elever fra hele verden på våre skoler for at de skal bli kjent med hverandres kulturer og perspektiver, og vi gjør alt vi kan for å støtte dem gjennom de følelsene og utfordringene de møter på denne to-årige reisen: rundt det å flytte hjemmefra, å lære nye språk og kulturer, å utfordre seg akademisk og mye, mye mer.

Hver UWC-skole har en erfaren stab av lærere og fagpersoner som støtter elevene våre: “internatforeldre” (house parents), skolerådgivere, støttenettverk, sykepleiere og psykologer, prefekter, helse og velvære-spesialister og sosialarbeidere. I tillegg har elevene tilgang til helse- og legetjenester på skolen og i lokalsamfunnet.

Det er viktig at elevene reflekterer over sin rolle i skole og lokalsamfunnet, inkludert hvordan de relaterer til — og oppfører seg mot — andre på og rundt skolen. Alle UWC-samfunnene er fundert på respekt for hverandre og troen på at elever som har det bra og føler seg trygge på skolen har de beste forutsetningene for å lykkes akademisk og i samfunnstjeneste.

På skolene blir alle ansatte som jobber med elevenes velferd, jevnlig samlet for å sikre at de jobber mot felles mål om å skape et robust og godt miljø der elevene og lærerne lever, lærer og arbeider sammen. Hvert år får de nye elevene på skolen opplæring i hvordan de kan bidra til å skape et godt miljø på skolen, spesielt for å forstå andre kulturer og bakgrunner. Gjennom skoleåret arrangerer skolene jevnlige diskusjoner og møter med elevene for å hjelpe dem til å skape et godt livs- og læringsmiljø på UWC-skolene.

UWC gir også alle ansatte som jobber med elevenes velferd tilgang til videreutdanning, faglig utvikling og samarbeid med andre med relevant kompetanse for at elevene skal ha det bra på skolen.