Hvem kan søke?

Det er visse kriterier man må oppfylle for å kunne søke om plass ved en UWC-skole gjennom den norske nasjonalkomiteen. Her kan du sjekke om du kan søke. Ved ytterligere spørsmål, vennligst ta kontakt med Diku (Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning) som er ansvarlige for opptaket: uwc@diku.no.

Krav til søkere

 1. Du må fylle 17 år det kalenderåret du søker. Elever som er yngre enn 17, men allikevel går i 1. klasse på vgs eller tilsvarende kan søke. Elever som er eldre en 17 kan få innvilget dispensasjon fra alderskravet dersom det er spesielt tungtveiende grunner til det. Vennligst ta kontakt med Diku i god tid før søknadsfristen for vurdering dersom dette er aktuelt.
 2. Du må enten:
  1. være tatt opp i 1. klasse ved en norsk videregående skole, på ett av følgende programmer: (1) studiespesialiserende (allmenne-/økonomiske fag); (2) idrettsfag; (3) musikk, dans og drama; (4) kunst, design og arkitektur; (5) medier og kommunikasjon; eller (6) forberedende studieprogram til International Baccalaureate (Pre-IB); eller
  2. ha sluttført eller være tatt opp på siste år av International Baccalaureate’s «Middle Years Programme» (IB-MYP), ved en norsk skole; eller
  3. være tatt opp på et program ved norske friskoler (Montessoriskoler, Steinerskoler og lignende), og kunne fremlegge en signert skriftlig bekreftelse fra skoleledelsen på at det aktuelle programmet er akademisk ekvivalent med minst ett av de alternativ som er nevnt i (1) til (6) ovenfor.
 3. Du må enten ha norsk som morsmål, eller kunne dokumentere gode norskkunnskaper.
 4. Du må være norsk statsborger eller ha krav på Lånekassestøtte som barn av EU-/EØS-borger, samt ha fast bopel i Norge på søknadstidspunktet.
 5. Du kan ikke ha søkt opptak til UWC gjennom den norske nasjonalkomiteen tidligere. På grunn av likebehandlingsprinsippet vil søkere ikke bli vurdert to ganger til opptak ved UWC, selv om kriteriene ovenfor i noen tilfeller åpner for at man kan søke to år på rad.

Personer som har varig opphold i Norge som flyktning eller i kraft av reglene om familiegjenforening kan søke om opptak til UWC Red Cross Nordic i Fjaler. For slike kandidater kan vi gjøre unntak fra kravene til alder, utdanningsbakgrunn og språkkunnskaper.