Hvem kan søke?

Det er visse kriterier man må oppfylle for å kunne søke om plass ved en UWC-skole gjennom den norske nasjonalkomiteen. Her kan du sjekke om du kan søke. Ved ytterligere spørsmål, vennligst ta kontakt med HK-dir (Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse) som er ansvarlige for opptaket: uwc@hkdir.no.

Alder

Du må som hovedregel fylle 17 år det kalenderåret du søker opptak til. Elever som er yngre enn 17, men allikevel går i 1. klasse på VGS eller tilsvarende kan søke. Elever som er eldre enn 17 kan få innvilget dispensasjon fra alderskravet dersom det er spesielt tungtveiende grunner til det. Vennligst ta kontakt med HK-dir på uwc@hkdir.no i god tid før søknadsfristen for vurdering dersom dette er aktuelt.

Utdanningsbakgrunn

Du må oppfylle ett av følgende krav:

  1. Du er tatt opp i 1. klasse ved en norsk videregående skole på ett av følgende programmer: (1) studiespesialiserende (allmenne-/økonomiske fag); (2) idrettsfag; (3) musikk, dans og drama; (4) kunst, design og arkitektur; (5) medier og kommunikasjon; eller (6) forberedende studieprogram til International Baccalaureate (Pre-IB); eller
  2. Du har sluttført eller er tatt opp på siste år av International Baccaleureate «Middle Years Programme» (IB-MYP) ved en norsk skole; eller
  3. Du er tatt opp på et program ved norske friskoler (Montessoriskoler, Steinerskoler og lignende), og kan fremlegge en signert skriftlig bekreftelse fra skoleledelsen på at det aktuelle programmet er akademisk tilsvarende minst ett av alternativene som er nevnt i punkt (1) ovenfor.
  4. Hvis du har annen utdanningsbakgrunn som du mener gjør deg kvalifisert til å søke, må du få denne forhåndsgodkjent av HK-dir før du søker om opptak på UWC. Om du har norsk som fag på Vg1, men ikke går på en av linjene nevnt i punkt 1 ovenfor kan det være du likevel kvalifiserer til å søke. I et slikt tilfelle må du ta kontakt med HK-dir på uwc@hkdir.no i god tid før søknadsfristen utløper.

Tilknytning til Norge

Du må enten ha norsk som morsmål eller kunne dokumentere gode norskkunnskaper. I tillegg må du ha fast bopel i Norge. Unntak kan gjøres i spesielle tilfeller hvor opphold i utland er midlertidig. Ta kontakt med HK-dir på uwc@hkdir.no i god tid før søknadsfristen om du ikke bor i Norge på det tidspunktet du søker. Formålet med dette kriteriet er at de som søker på UWC gjennom den norske nominasjonsprosessen er kandidater som vil være gode representanter for Norge.

Krav til Lånekassestøtte

Du må være norsk statsborger eller ha krav på Lånekassestøtte som barn av EØS-/EFTA-borger med opparbeidede rettigheter i Norge.

Du kan søke på UWC dersom du allerede er i en prosess med å få innvilget norsk statsborgerskap, men statsborgerskapet må være innvilget før en eventuell innkalling til intervju. HK-dir vil gi en frist til de søkerne det måtte gjelde for innsending av dokumentasjon. 

Førstegangssøker

Du kan ikke ha søkt opptak til UWC gjennom den norske nasjonalkomiteen tidligere. For å sikre en rettferdig søknadsprosess kan du ikke søke på UWC gjennom den norske nasjonalkomiteen mer enn én gang, selv om kriteriene ovenfor i noen tilfeller åpner for at man kan søke to år på rad.

Har du spørsmål?

Hvis du har spørsmål om UWC eller det er noe du savner på nettsiden ta kontakt med oss her! Hvis du ikke vil ha svar trenger du ikke legge igjen e-post 🙂

ELLER