Behov for mer økonomisk støtte til norske UWC-elever

Kronekursen er svekket på grunn av koronapandemien, og det blir stadig mer økonomisk krevende for norske elever og studenter å studere utenlands. Bare høstsemesteret alene har blitt totalt en million kr dyrere for UWC Norges 80 elever. Sammen med ANSA har UWC Norge spurt om ekstrabevilgning fra myndighetene.

United World Colleges (UWC) er en global utdanningsbevegelse med mål om å forene mennesker fra ulike land, kulturer og økonomiske bakgrunner. I en stadig mer polarisert verden mener vi dette er minst like viktig nå som da den første UWC-skolen åpnet i Wales i 1962 under den kalde krigen. Vi trenger mer internasjonalt samarbeid – ikke mindre. 

Derfor er det nå ekstra viktig å opprettholde muligheten for norske videregående-elever å velge UWC uavhengig av familiebakgrunn og betalingsevne.

Økte skolepenger og ustabil valutakurs

Hvert år gir norske myndigheter økonomisk støtte til 40 norske elever i hvert kull. Siden UWC er toårig, går til enhver tid 80 norske 17-19-åringer på UWC-skoler i hele verden. 

De siste årene har skolepengene til UWC økt betraktelig, mens støtten fra myndighetene ikke har holdt tritt. Fra 2018 til 2019 økte for eksempel kostnadene til skolepenger med 8,7 prosent i året, mens støtten fra norske myndigheter kun økte med 4,2 prosent. 

Valutasvingningene som følge av koronakrisen byr også på store utfordringer. Bare høstsemesteret 2020 koster 950 000 kr mer enn da budsjettet ble satt opp i november 2019. 

Hva koster UWC?

Skolepengene ved UWC-skolene varierer fra 200-450 000 kr per skoleår, inkludert kost, losji og skolemateriell. På toppen kommer utgifter til reise, forsikring og lommepenger.

All støtte som eleven får fra Lånekassen og Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku) brukes til å dekke skolepenger. I tillegg betaler alle elever en egenandel per semester for å dekke skolepengene. Egenandelen er lik for alle elever uavhengig av skole, siden UWC Norge har en utjevningsmodell. 

UWC Norge administrerer betalingen av skolepengene, og har det siste året måttet øke egenandelen fra 30 000 kr til 40 000 for å dekke deler av de økte kostnadene. 

Behov for økt støtte

Som en liten frivillig medlemsorganisasjon har vi ikke midler til å bære konsekvensen av årets valutaendringer. Det er derfor sannsynlig at egenandelen til skolepenger må økes for høstsemesteret. En slik ekstrautgift vil være vanskelig for mange familier, spesielt i den økonomiske situasjonen vi er i. 

På lengre sikt frykter vi at en økt egenandel kan føre til reduksjon i antall søkere, spesielt fra familier med lav inntekt.

Sammen med ANSA har UWC Norge fremmet følgende ønsker til myndighetene:

  • Forslag til løsning på kort sikt: Umiddelbar reduksjon av egenandelen til 30 000 kr gjennom ekstra bevilgning via Diku på 2,1 millioner kr. 
  • Forslag til løsning på lang sikt: Bærekraftig og forutsigbar økonomisk situasjon gjennom økt grunnbevilgning via Diku, samt økning og valutajustering av skolepengestipendet elevene mottar via Lånekassen. I dag får studenter i høyere utdanning valutajustert sine stipender og lån til skolepenger, men tilsvarende gjelder ikke for videregående-elever, noe vi mener det bør gjøre. 

UWC-elever og alumni kan fortelle om verdien av en unik internasjonal utdanning som bidrar til økt forståelse mellom mennesker, land og kulturer. Et opphold på UWC er et internasjonalt studieopphold av høy kvalitet og er et viktig tilbud å bevare. Vi håper derfor at regjeringen vil gi en ekstrabevilgning for å bevare UWC-tilbudet uavhengig av økonomisk bakgrunn.

Kanskje du er interessert i dette…